Fotowoltaika – słownik pojęć cz. 2

W tym artykule kontynuujemy tworzenie bazy pojęć, dotyczących instalacji fotowoltaicznych. Skupimy się na pojęciach związanych z energetyką słoneczną, zjawiskami zachodzącymi w obrębie instalacji fotowoltaicznych, klasyfikacjami oraz jednostkami miar.

Pojęcia związane z energetyką słoneczną

Czysta energia – nazywana również odnawialną. Jest to rodzaj energii pozyskanej za pomocą odnawialnych źródeł energii – promieniowanie słoneczne, wiatr, opady, pływy morskie czy geotermia.

Energetyka słoneczna – to jedna z gałęzi przemysłu energetycznego, którego zadaniem jest pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego.

OZE – to skrót dla Odnawialnych Źródeł Energii, których zasób odnawia się w określonym czasie. Do źródeł zalicza się między innymi promieniowanie słoneczne wiatr czy fale morskie.

Fotowoltaika – to jedna z gałęzi nauki i techniki, której obiektem zainteresowania jest pozyskiwanie energii elektrycznej ze światła słonecznego dzięki wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Zjawiska, klasyfikacje i jednostki miary

Amper [A] – to jednostka natężenia prądu elektrycznego w Układzie SI oraz układzie MKSA.

AC – w ten sposób oznaczamy prąd zmienny – elektryczny, którego natężenie jest zmienne na przestrzeni czasu. Możemy wymienić prąd zmienny okresowo oraz nieokresowy.

Akumulator elektryczny – urządzenie, które służy do magazynowania i oddawania energii elektrycznej w postaci chemicznej. Jego najważniejszym parametrem jest pojemność.

Absorpcja – zdolność pochłaniania promieni słonecznych, która sprawia przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego.

Azymut – w kontekście fotowoltaiki rozumiemy to pojęcie jako najbardziej optymalny kierunek (południowy) dla sprawności ogniw fotowoltaicznych.

Autonomiczny system PV – możemy o niej mówić w przypadku, gdy nasza instalacja fotowoltaiczna jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na prąd użytkowników danego obiektu. Pozyskana energia jest magazynowana w akumulatorach i pobierana w momencie zużycia.

Autonomiczny system PV z podłączeniem do sieci – w tej sytuacji gospodarstwo jest zasilane prądem z systemu PV, jednakże jest także podłączone do lokalnej sieci energetycznej, by w momencie przestoju, niskich osiągów czy awarii móc z niej korzystać.

BIPV – ang. Building Integrated Photovoltaics – zintegrowanie ogniw fotowoltaicznych z konstrukcjami budynków.

Bilans energetyczny – to podsumowanie przepływu energii, mającego miejsce podczas użytkowania instalacji fotowoltaicznej. W jego obręb wchodzą zapotrzebowanie energetyczne oraz efekt energetyczny.

Całkowite promieniowanie – jest to całość promieniowania słonecznego, które dociera do powierzchni ziemi w postaci promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego.

DC – w ten sposób oznaczamy prąd stały, który charakteryzuje się stałym kierunkiem natężeniem przepływu prądu.

Efekt fotowoltaiczny – Zwane również zjawiskiem fotowoltaicznym. To zjawisko fizyczne polega na tworzeniu się siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego. Ten proces rozgrywa się w ogniwach fotowoltaicznych, podczas którego uwalniane są elektrony walencyjne z wiązań atomowych w materiałach półprzewodnikowych. Elektrony, które zostały uwolnione pozostają w materiale, poruszając się w nim swobodnie. W puste miejsce po uwolnionym elektronie wkracza elektron z wiązania sąsiedniego. Pusta przestrzeń po elektronie przechodzi do następnego wiązania. Dzięki temu możliwe jest przewodzenie prądu.

Farma solarna – to rodzaj naziemnej lub dachowej instalacji fotowoltaicznej, charakteryzujący się dużą mocą.

Generacje ogniw – to klasyfikacja, dzięki której możemy podzielić ogniwa fotowoltaiczne w zależności od technologii ich powstania i materiału, z którego zostały wykonane. Możemy wymienić 3 generacje.

Jałowe napięcie – w ten sposób mówi się o napięciu prądu w momencie niepodłączenia do jakiegokolwiek obciążenia.

 

Dodaj komentarz